Vedtekter

Vedtekter for Grimestad Vel og Båtforening
(Gjeldende fra 13. oktober 2017)

§1. Formålsparagraf
§2. Medlemsskap
§3. Årsmøte
§4. Ekstraordinært årsmøte
§5. Stemmerett
§6. Stemmelikhet
§7. Styret
§8. Havnekomiteen
§9. Båtplasser
§10. Fond
§11. Vedtektsendringer
§12. Tolkningsspørsmål
§13. Eksklusjon
§14. Oppløsning av Foreningen

§1. Formålsparagraf
Grimestad Vel og Båtforening, forkortet GVB, er en uavhengig forening, som har til formål å arbeide med alt som er til felles gagn for Grimestads beboere.

§2. Medlemskap
Medlemskap deles i A- og B-medlem som følger:
A-medlem er hjemmelshaver* til eiendom utskilt fra G.nr. 217 i Færder og som er registrert som helårsbolig eller fritidsbolig i kommunens GAB* register. Det er ett A-medlemskap pr. eiendom.
B-medlem er forøvrig alle som sogner til Grimestad og er fylt 18 år pr. siste årsmøte.Medlemskap og stemmerett (§ 5) er betinget av at kontingent for inneværende år erbetalt innen den dag årsmøtet holdes.

  • Hjemmelshaver er betegnelsen på den/ de som er berettiget eier til, eller rettighetshaver over, en eiendom i henhold til grunnboken.
  • GAB registeret er register for Grunneiendom-, Adresse og
    Bygningsregister (GAB) jf. delingsloven av 23. juni 1978 nr.70. GAB er et nasjonalt register og informasjonssystem med data om landets grunneiendommer, eiere, adresser og bygninger. GAB inneholder alle eiendommer med eiere og offentlig tildelte adresser i Norge. Alle bygninger over 15m2.

§3. Årsmøte
Årsmøte avholdes på Tjøme i løpet av første kvartal hvert år, fortrinnsvis så tidlig som mulig. Innkalling skjer til det enkelte medlem pr. brev i løpet av januar. Saker som ønskes behandlet på årsmøte under ”Innkomne saker” må være styret i hende innen 3 uker før årsmøtet. Endelig utsending av sakspapirer skal finne sted senest en uke før årsmøtet. Den endelige innkallingen skal inneholde de saker som skal opp til votering.

Møteregler:

1. Årsmøtet åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt
2. Årsmøtet skal velge en møteleder, som ikke behøver å være medlem
3. Den som åpner møtet, skal før første avstemning opprette en fortegnelse over de medlemmer som har møtt, enten selv eller ved fullmektig. Fortegnelsen inntas i eller vedlegges protokollen
4. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for årsmøtet
5. Protokollen undertegnes av møtelederen og minst et medlem valgt av årsmøtet

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Styrets årsberetning
2. Regnskap med revisors påtegning
3. Fastsettelse av kontingent og plassavgifter
4. Innkomne saker
5. Budsjett
6. Valg

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 30 av A stemmene er representert. Skriftlig fullmakt gitt til A-medlem regnes som fullverdig representasjon, men bare i de saker som medlemskapet gjelder, ref. § 5.
Hvert medlem kan ikke ha mer enn fire stemmer totalt.

Alle valg og voteringer avgjøres ved simpelt flertall (mer enn halvparten). Ref. dog §11. Vedtektsendringer og §14. Oppløsning av foreningen. Personlige valg avgjøres ved skriftlig votering når et medlem krever det.
Ethvert medlem har plikt til å motta valg, men har rett til å være fritatt i like lang tid som vedkommende umiddelbart før har fungert i tillitsverv.
Årsmøtets vedtak kan kun omgjøres av nytt årsmøte/ekstraordinært årsmøte.
Årsmøtet velger 2 revisorer og en valgkomite på 3 medlemmer for ett år av gangen.

§4. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret bestemmer det, eller når minst 20 A-medlemmer krever det. Det skal fremkomme skriftlig hva som ønskes behandlet. Innkallingen skjer som for årsmøte bestemt.
Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst 30 av A- stemmene er representert.

§5. Stemmerett
A-medlemmer har stemmerett i alle saker, og har hver to stemmer.
B-medlemmer har stemmerett i alle velsaker, og har hver en stemme.

§6. Stemmelikhet
Ved stemmelikhet avgjøres valg ved loddtrekking. Ellers avgjøres stemmelikhet ved styrelederens dobbeltstemme, dog først ved annen gangs stemming.

§7. Styret
Styret velges av årsmøtet for to år, dog slik at det hvert år vekselvis velges to og tre styremedlem.
Styret skal minst bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær og et styremedlem. Leder og to varamedlemmer velges hvert år.
Leder, kasserer og sekretær skal være fastboende på Grimestad.
Den til enhver tid sittende leder i havnekomiteen, eller dennes stedfortreder i havnekomiteen, har stemmerett i styremøtet.
Ved eventuell stemmelikhet avgjøres dette ved styrelederens dobbeltstemme.
Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer inklusive møtende varamedlemmer er tilstede.
Styremøter ledes og administreres av foreningens leder, eventuelt nestleder.
Leder og kasserer har foreningens signatur hver for seg.
Styret er i fellesskap overfor årsmøtet ansvarlig for den daglige drift av foreningen. Ett styremedlem skal ha tilsyn med lekeplassene.
Større økonomiske uttellinger ifm driften, som overstiger 25% av leieinntektene i båthavna, avgjøres av årsmøtet.
Dersom styrets mindretall mener at styrets handlemåte eller vedtak er i strid med disse vedtekter, og således ikke kan dele styrets ansvar, skal dette markeres ved tilførsel i styrets møteprotokoll. Styret plikter i så fall innen en uke å innkalle samtlige tillitsvalgte for ved absolutt flertall å avgjøre om ekstraordinært årsmøte skal avholdes.
Styret utpeker komiteer og nemnder etter behov, og er ansvarlig for deres arbeide.
Styret innkaller til medlemsmøte når medlemmenes råd er ønskelig, eller styret finner grunn til det.

§8. Havnekomiteen

Havnekomiteen på fem medlemmer velges av årsmøtet for 2 år, dog slik at det hvert år vekselvis velges to og tre medlemmer. Havnekomiteens leder velges for et år. Havnekomiteen er overfor styret og årsmøtet ansvarlig for den daglige drift og ettersyn av havneanlegget, og skal påse at havnereglementet etterleves.
Havnereglementet godkjennes av årsmøtet.
Gjentatte brudd på havnereglementet rapporteres til styret for videre forføyning. Ref. Havnereglementet.
Utgifter til vedlikehold o.l. skal fremkomme av foreningens budsjett.
Leder i havnekomiteen eller dennes stedfortreder skal delta i styremøtene.

§9. Båtplasser
A-medlemmer har fortrinnsrett til å få båtplass i båthavna.
Når havneanlegget er fullt av båter tilhørende A-medlemmer, tildeles ledige plasser etter ansiennitet.
Ansienniteten regnes fra den dato vedkommende søker fikk tinglyst skjøte på eiendommen. Ved bytte av eiendom innen G.nr 217, skal ansienniteten regnes fra første tinglyste skjøte, såfremt eiendomsretten er sammenhengende i tid.
Arvinger i rett opp- eller nedadgående linje har rett til å få overført båtplass så lenge eiendommen beholdes.
Tildelt båtplass kan bare nyttes av medlemmer som nevnt i første avsnitt og arvinger som nevnt i fjerde avsnitt.
Båtplass som ikke skal benyttes påfølgende år må sies opp innen 1. desember.
Fakturaen har forfall 1. mars.
Forøvrig kommer forlik av 3. juni 1964 til anvendelse.

Etter innstilling fra havnekomiteen foretar styret og havnekomiteen i fellesskap fordeling av de disponible båtplasser etter følgende prioritering, og for ett år av gangen:

Prioritet 1: A-medlemmer
Prioritet 2: Hjemmeboende barn av A-medlem
Prioritet 3: B-medlemmer.
Prioritet 4: Fastboende i Tjøme

Framleie er KUN tillatt gjennom foreningen.
Båtplasser som ikke brukes, disponeres av foreningen inntil medlemmet ønsker plass igjen.
Når en har behov for plasser til A-medlemmer sies først opp de med lavest prioritet og blant disse etter ansiennitet.
Plassene fordeles i desember.

§10. Fonds
Av foreningens inntekt skal, hvis mulig, 1/3 avsettes på et eget fond.

§11. Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan foretas av årsmøtet med 2/3 flertall av de stemmer som er tilstede på årsmøte, ref. § 3. Dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, ref. § 3, kan forslaget tas opp i nytt ekstraordinært årsmøte. Innkalling til slikt ekstraordinært årsmøte må skje med minst 14 dagers varsel og med underretning om det forslag som foreligger og de vedtak som er truffet. På slikt ekstraordinært årsmøte som her er nevnt, kan vedtektsendring vedtas med 2/3 av de stemmer som er tilstede.

§12. Tolkningsspørsmål
Fortolkningsspørsmål kan tas opp på årsmøtet som egen sak, ref. § 3 Årsmøte, samt § 4 Ekstraordinært årsmøte.

§13. Eksklusjon
A-medlem som etter gjentatte henstillinger fra styret ikke overholder disse vedtekter eller havnereglementet, kan fratas stemmerett og/eller bortvises fra båtplass for en nærmere bestemt tid.
B-medlem som etter gjentatte henstillinger fra styret ikke overholder disse vedtekter eller havnereglementet, kan fratas stemmerett og/eller bortvises fra båtplass for en nærmere bestemt tid, eller ekskluderes fra foreningen.
Slike vedtak som her nevnt skal fattes av årsmøtet etter forslag fra styret.
Styret kan midlertidig ekskludere et medlem inntil endelig vedtak fattes av det
påfølgende årsmøtet.

§14. Oppløsning av foreningen
Eventuell oppløsning av foreningen skal behandles på samme måte som vedtektsendring. Ref. § 11.

Endringer fra årsmøtene i 1986, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 97, 00, 06 og 2017 er tatt med.

Grimestad, den 13. oktober 2017

Linn Eve Krogholm
Leder