Havnereglement

Havnereglement for Grimestad Vel og Båtforenings Bryggeanlegg
(Gjeldende fra 13 oktober 2017, rev. 12)

§1. Båthavnen administreres av en havnekomite på 5 medlemmer. Havnekomiteen velges av årsmøtet.

§2. Båtplasser som ikke skal benyttes påfølgende år må sies opp innen 1. desember.
Fakturaen har forfall 1. mars.

§3. Parkering er kun tillatt for de som er tildelt bryggeplass og bryggeavgiften er betalt. Det er kun tillatt å parkere på angitte plasser.
Kvittering for betalt bryggeavgift gjelder som parkeringsbevis, og skal legges synlig i frontruten. Ulovlig parkering vil kunne bli anmeldt til politiet. Dersom borttauing må iverksettes, gjøres dette
for kjøretøyets eiers regning.

§4. Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke tillatt å bade i havneområdet.

§5. Henlegging av småbåter, fiskeredskap og utstyr er ikke tillatt på pirer eller brygger.

§6. Ved manøvrering i havneområdet skal det brukes sakte fart.

§7. Enhver båteier skal sørge for forsvarlig fortøyning av sin båt.

§7.1 Fortøyningskrav i flytebrygga

§7.2 Fortøyningskrav til wire

§7.3 Fortøyningskrav til bøye

Alle båteiere som ikke oppfyller kravene i § 7. kan miste retten til båtplass.

§8. Alle båter på opplagsplassene må fjernes innen 1. juni.

§9. Skade påført annen båt ved uforsvarlighet eller uforsvarlig fortøyning plikter den skadevoldende båts eier å erstatte. Båtforeningen påtar seg intet ansvar for skade påført båter i havnen, i opplag eller ved bruk av kran.

§10. Alle forandringer og disposisjoner som vedrører båtplasser skal søkes om, dette skal gjøres skriftlig til havnekomiteen. (GVB vedtekter § 9). Dette gjelder også bytte av båt som skal ligge i anlegget, da de forskjellige plassene har differensiert pris og tiltenkt forskjellige båtstørrelser. Endring av båtstørrelse/type kan medføre at man blir tildelt ny plass i anlegget.

§11. Båter i bryggeanlegget skal ikke overstige kapasiteten til plassen de er tildelt.
Det kan ikke påregnes at GVB vil gå til innkjøp av materiell ut over det man er tildelt eller normalt finnes i havna.
Kapasiteten til en båtplass i bryggeanlegget er begrenset av forhold som båtens type, størrelse, vekt etc, som legges til grunn for en helhetsvurdering av den enkeltes plass sin kapasitet.
Styret og havnekomiteen vil i fellesskap vurdere eventuelle avvik fra denne §

§12. På forespørsel må eierskap til båter i bryggeanlegget kunne dokumenteres.

§13. Havneanlegget skal overvåkes for å unngå hærverk og tyveri. Årsmøtet behandler hva som til enhver tid er tilstrekkelig løsning.

Grimestad, den 13. oktober 2017
Øivind Sejersted Løvdal
Leder Havnekomiteen